نمونه کار نمای کامپوزیت ساختمان تجاری مجتمع

پروژه اجرا شده توسط نماسازان اسپادان به سبک فرم نمونه کار نمای کامپوزیت ساختمان تجاری مسکونی

. متراژ کار 3600 متر مربع

عکس های مربوط به پروژه

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیتنمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت